• Orgoniittina tunnetut orgon-laitteet virrattavat kauttaan tilassa olevaa energiaa/orgoonia/chi´tä/pranaa ja palauttavat häiriötilaisia energiavirtauksia takaisin luonnolliseen harmoniseen muotoon.
    Ne siis harmonisoivat ympäristönsä yleistä energiaverkostoa ja muuntavat esim. erilaisten luonnon kenttiä ja energiaverkostoa häiritsevien säteilylähteiden (esim. ydinvoimalat, kännykkämastot, muu langaton viestintä ja voimakkaat sähkölinjat jne.) aiheuttamia, epäharmonisessa/häiriötilaisessa muodossa olevia energivirtauksia luonnolliseen harmoniseen muotoon ja kerryttävät samalla ympärilleen harmonisen energian kenttää, jota voidaan hyödyntää esim ruoan ja veden energisointiin jne.
  • Jos laitteet kiinnostavat siinä määrin, että haluat niitä hankkia, voit laittaa viestiä tai soittaa.


Wilhelm Reich kuvasi nimeämäänsä orgon elämänenergiaa näin:

Alkuperäinen kosminen energia; universaalisti läsnä ja demonstroitavissa visuaalisesti,
lämpötilallisesti, elektroskooppisesti ja Geiger-Muller -mittareiden avulla. Elävässä
organismissa: biologinen energia. Reich `löysi´ ja nimesi orgonin vuosien 1936 ja 1940
välillä; Dr. Wilhelm Reichin kirjasta Cosmic Superimposition.

Visuaalisesta ilmentymästä esimerkkinä on sininen valo, jota orgon-akkumulaattorin sisään laitetut vakuumiputket alkoivat hohtaa. Tätä ilmiötä on käsitelty mm. Wilhelm Reich – Mans Right to know-dokumentissa. Samainen sininen valo näkyy hyvin lyhyinä väläyksinä omassa videossani vuosien takaa. Videossa irroitan tekemiäni energisointialustoja lasisista muoteista, joita lattiaa vasten iskiessäni, sillä hetkellä kun alusta irtoaa, käy alustan ja muotin välissä hetkellisesti ilmeisen kova alipaine, ja pimeässä tuo väläys – energian visuaalinen ilmentymä on nähtävissä sinisenä valona. Samaten, joskus voi nähdä vuorten välissä olevan vehreän laakson yllä olevan ilman omaavan selkeästi sinistä sävyä… ymmärtääkseni tuossa on kyse samaisesta energian visuaalisesta ilmentymästä.

Mihin tai miten orgon-laitteita käytetään?

Orgoniittia voi käyttää ympäristön tai kodin ja minkä tahansa paikan tai ihmisen energiakentän ja luonnon yleisen energiaverkoston parantamiseen – yleiseen tilan energian harmonisointiin tai energisointitarkoituksissa esim veden tai ruoan bioenergiakentän vahvistamiseen.

Yleisesti voidaan todeta, että suuremmalla orgon-generaattorilla on yleensä laajempi kenttä eli kentän laajuuteen ja voimakkuuteen vaikuttaa laitteen koko ja orgoniittimassan kerrosrakenteen tiheys, laitteen ytimessä olevan kvartsin koko ja laatu sekä lisäksi laitteita voidaan voimistaa myös erilaisten yleensä kuparisten spiraaleiden eli energian virtausta voimistavien käämien avulla. Esim ympäröidessä koti tai jokin muu alue orgon-laitteilla, nämä yksittäiset laitteet toimivat myös yhteydessä toisiinsa, yhteistä alueella vallitsevaa harmonisoivaa kenttää voimistaen. Laitteen sijoittaminen tilassa oikeaan kohtaan voi myös tehostaa laitteen vaikutusta laajemmalle alueelle – ollessaan maan energiaverkon linjojen risteyskohdassa, laitteen vaikutusalue tai sen kentän intensiivisyys laitteen lähialueella on laajempi/vahvempi.

Laitteen kauttansa virrattama energian pyörreliikkeinen virtaus on mahdollista kohdistaa ihmisen huomiota ja energianohjauskykyä käyttämällä miten suureen tai pieneen asiaan tahansa tai miten vain lähelle tai kauas. Energian virtaus on myös mahdollista ladata millä intentiolla tahansa – ottaen tietysti huomioon intention laadun merkityksen siinä, onko intentio linjassa energian luonnollisen ja harmonisen virtauksen luonnollisen toiminnan kanssa. Orgon-laite on käytännössä paketti osasia, jonka kohdalla olosuhteet ovat omiaan sille, että maan energiaverkostossa voi laitteen sijainnissa syntyä energian pyörremäinen harmoninen virtaus. Näin ollen, laitteiden kauttansa virrattama energia on yleisesti ottaen, elämänmyönteistä, kuten luonnon toiminta yleensäkin.

Laitteilla on tuhansia levittäjiä ympäri maapalloa ja ainakin Suomessa ”orgonisaatio” on epävirallinen yksittäisistä ihmisistä koostuva ruohonjuuritasolla toimiva porukka ihmisiä, jotka itsenäisesti hoitavat ympäristöä levittämällä orgon-generaattoreita esimerkiksi kännykkämastoille ja muilla paikoille, joilla on runsaasti epäharmonisessa muodossa olevaa energiaa. Näin voidaan parantaa käytännön tasolla Maan luonnollista energian verkostoa, joka on paikoittain vakavasti häiriintynyt ihmisen aikaansaannosten takia. Orgonisaatio-termin merkitys on kiteytynyt ja muotoutunut tarkoittamaan ihmisistä riippumatonta, energian yleistä pyrkimystä harmoniseen tilaan – ja yleistä kaikkialla luonnossa ilmentyvää korkeampaa älyä ja tietoista parantamiseen ja asioiden järjelliseen kehitykseen keskittyvää luonnonvoimaa.

Tärkeää näistä laitteista kiinnostuneella on kuitenkin tiedostaa, että laitteet ovat kokeellisia ja varsinaista tieteellistä tutkimusta kaivataan kaikkia laitteiden ominaisuuksia, kuten myös orgon-energiaa yleisesti koskien huomattavasti lisää.

Kaikki väitteet laitteiden toiminnasta ja “tehosta” energian harmonisointivälineinä ovat edelleen, vaikkakin käytännön kokemuksen ja jo tehdyn tutkimuksen valossa varsin vahvasti perusteltuja, mutta epävirallisia ja lisätutkimusta kaipaavia.


Erilaisia orgon-laitteita joita olen tehnyt:

– henkilökohtaiset tai yleisesti esim hoitotyössä käytettävät laitteet.

– erikokoiset laitteet kodin ja minkä tahansa tilan tai ympäristön energian harmonisointiin

– riipukset joilla on käyttäjänsä energiakehoa harmonisoiva, voimistava ja energeettisesti maadoittava vaikutus ja joka vahvistaa ihmisen luonnollista suojaa ja palauttaa myös esim. kännykän säteilyn aikaansaamia epäharmonisia energiavirtauksia.

– ruoan ja veden energisointialustat bioenergiakenttien vahvistamiseen

– kännykkäorgoniitit eli kännykän
säteilysuojaorgoniitit, säteilyn aikaansaamien epäharmonisten
energiavirtausten harmonisointiin.

– interaktiiviset orgon-laitteet kuten pulssitetun kristallin sisältävä “powerwand”

– erilaiset ympäristönhoitolaitteet esim vesistöjen energisoimiseen

– Ilmariset eli orgoniitti”cloudbusterit” ilmakehän puhdistamiseen erilaisista
epäpuhtauksista sekä sääilmiöiden tasapainottamiseen luonnollisella
tavalla.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Käytännön kokemuksia yksittäisten ihmisten orgon-generaattoreiden käytöstä joissain tapauksissa:

  • mm. sähköallergisuuden oireiden lakkaaminen ( ei jokaisessa tapauksessa, mistä lie syystä) , nopea toipuminen ´burn-out` -tilasta ja yleisen terveyden parantuminen.
  • yleinen ilmapiirin iloisuuden ja luovuuden lisääntyminen ja ihmissuhteisiin kasaantuneiden käsiteltävien asioiden purku ja harmonisoituminen.
  • huonekasvien huomattavasti nopeutunut kasvu.
  • jääkaappiin laitetun orgoniitin ansiosta ruokien pidentynyt säilyvyysaika.
  • tietoisuuden `herääminen´ ja kasvu, arvojen parantuminen ja yleinen valveutuminen.
  • sängyn vieressä tai alla orgoniittia pitäneiden ihmisten useat kertomukset todella syvistä ja elävistä unikokemuksista sekä paremmasta levosta.
  • yleinen herkistyminen energian ja sen laatuisuuksien aistimiselle.

Rakenne ja toiminta:

Wilhelm Reich totesi että kun orgaanisen aineen ja metallin levyjä laitetaan vuorotellen
yhteen, syntyy niiden välille orgonin virtausta ja hän rakensi orgon-akkumulaattoreita
jotka kokosivat ja `tiivistivät´ ympäristön orgoonin yhteen paikkaan. Hän kehitti tälle
keksinnölle monenlaisia sovellutuksia mm. terveydenhoidossa ja energiantuotannossa.
Akkumulaattorit saattoivat myös koota suuria määriä epäharmonista orgonia jos sitä oli
ympäristössä runsaasti läsnä ja Reich totesi, että esimerkiksi virtaavalla vedellä on tätä
energiaa muuntava ja mukanaan huuhteleva vaikutus. ORANUR-kokeen aiheuttamien haitallisten seurausten myötä, Reich joutui toden teolla löytämään keinot harmonisoida epäharmoniseen tilaan päätynyttä orgonia.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pääosa orgon-laitteesta on niin kutsuttua ´orgoniittia` eli orgaanisen
polyesterihartsin ja metallin mahdollisimman tiivistä sellaista seosta, että jokaisen metallihipun/-lastun välissä on kerros orgaanista ainesta, hartsia.

Olennaisena osana käytetään kvartsikristallia sekä myös muunlaisia energeettisiä ominaisuuksia omaavia kiviä. Kvartsilla on laitteessa energian laatua muuntava ja laitteen toimintasädettä laajentava vaikutus. Kristalli on useimmiten kuparisen spiraalikäämin sisällä, joka kiihdyttää energian virtausta huomattavasti ja toimii eräänlaisena orgon-antennina ympäröivässä Maan energiaverkostossa. Laite vetää puoleensa epäharmonisen energian virtauksia ja harmonisoi niitä palauttamalla virtauksia luonnollisen harmonisen spiraalin mallia noudattaviksi ja orgon-laitteilla on harmonisessakin ympäristössä “energiatasoa kohottava” tai bioenergiakenttiä vahvistava vaikutus. Tämä ensisijaisesti aineettomalla tasolla toteutuva efekti voi ilmentyä monin eri tavoin aineelliselle tasolle.

Toisissa tapauksissa laitteiden toiminta on selvempää, toisissa täysin huomaamatonta. Näin ollen laitteisiin on syytä suhtautua täysin kokeellisina luonnon matalan energiatason voimien tutkimusvälineenä, ei ihmelääkkeenä tai parannuskeinona. Minulle orgon-laitteiden tekemisestä on muotoutunut luonnon matalan energiatason voimien tutkimuksen ja myös taiteellisen itseilmaisun väline ja itseni näiden laitteiden jonkinlaisesta “tehosta” energiatyövälineenä tai tilan energian harmonisoijana on vakuuttanut tekemäni ja näkemäni kasvikokeet, omat ja muiden ihmisten (ja myös eläinten käyttäytymiseen liittyvät muutamat aika suorat reaktiot) kokemukset erilaisissa tilanteissa.

 ,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,.,–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,.,–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,.,–.,,.–.,,.–.,,.–

Energia on informaatiota, tietoisuutta

Olen vuosien edetessä havainnoinut valmistamiani orgon-laitteita ja muiden tekemiä laitteita ja tutkinut aihepiiriä jonkun verran. Ilmeiseksi on käynyt, kuten sanottua, että jokaisessa tilanteessa orgoniitit eivät aina mitään ilmiselvää helpostihavaittavaa muutosta tuo ja joskus muutoksessa menee selkeästi aikaa ja toisinaan on niin, ettei selkeämpiä vaikutuksia tai parempaa merkkiä toiminnasta voisi toivoa, vaan hyvä vaikutus on välitön. Mittarit ja kasvikokeet laitteiden orgon-kentän todentamiseksi ovat asia erikseen, ihmisten subjektiiviset kokemukset oma asiansa. Joka tapauksessa, pointti johon tässä yritän päästä on oma käsitys näistä laitteista.

Mitä ilmeisimmin, no, laitteet siis tuottavat tai niiden yhteyteen
kehittyy pystyakselilla virtaava yleisesti tilassa vallitsevan energian
vorteksi, torroidi, joka harmonisoi yleistä tilan energiaa,, eli
palauttaa energiavirtauksia tilaan joka mitä ilmeisimmin liittyy joka
tavalla kultaiseen leikkaukseen, harmonisen spiraalin eli luonnossa
kaikkialla ilmentyvän virtaustavan tapaan virrata ja olla olemassa.
Jokainen ihminen havainnoi todellisuutta vain itsensä kautta ja kaikki
mitä koemme on koko todellisuuden heijastusta tietyllä tavalla
rajallisesta itsestämme. Mikä me olemme, mikä on itse, liittyy
tietoisuuteen eikä ole sitä perimmäisempää asiaa meissä itsessämme kuin
tietoisuus itse.  Sama tosiasia todellisuuden perimmäisestä asiasta
pätee myös koko todellisuuteen, mutta mitä on tietoisuus suhteessa koko
fyysiseen todellisuuteen ja kaikkeen siihen muuhun mitä todellisuus on
kuin fyysinen? Energiaa. Informaatiota. Ja Elämä täyttää tuota
tosiasioiden manifestaatiota jota energia on, joten; energia itse on
tietoisuutta, tietoista.

Jotakuinkin näin ollen, olen alkanut ajatella että mm. orgon-laitteet
virrattaessaan hienovaraista energian jatkumoa kauttaan tilassa
toimivat myös eräänlaisen informaation välittäjinä, ja periaatteessahan
homma on jo silläkin selvä että ne tavallaan kaikki linkittyvät
todellisuudessa mm. tähän sivustoon josta nyt löytyy tietoa muutaman
sorttisista eri asioista jne. 

Tieto on aktivoitumassa maailmassamme ja hommat hoitumassa oikeille raiteille. Jokainen orgon-laite on myös symboli sille tai muistutinlaite siitä, että maailman tilanne on mikä on, ja että parannustyötä täytyy tapahtua – harmonisoitumista ja energisoitumista vahvemmalla elämänvoimalla todellisen kehityksen mahdollistamiseksi – ja joka ei sitä kokonaisuuden kannalta käsitä tai sen mukaisesti toimi, tulee ennemmin tai myöhemmin pyyhkiytymään evoluutiosta pois ja jäämään taakse, koska se missä ei ole järkeä, ei säily – se missä on järkeä, säilyy, aina pidemmänpäälle paremmin kuin järjetön.

 ,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,.,–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,.,–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,.,–.,,.–.,,.–.,,.–

Paljon kuvia erilaisista orgon-laitteista täällä: www.flickr.com/photos/orgonisaatio

Voit selata Flickr-sivun kuvia myös tässä:

IMG_20210127_141540

Sulje valikko